ОмскАвтоСклад

П'ятигірська сільська рада Балаклійського району

Доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

МАЛІНОВСЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

 

 

              ПОГОДЖЕНО

                 Пʼятигірська сільська рада

Балаклійського району Харківської області

Пʼятигірський

сільський голова   Підпис В.Я. Муравйова

«_15_»_травня  2020 рік

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА –
ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА П’ЯТИГІРСЬКЕ БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Фізична особа-підприємець  ____Підпис___  Ю.С. Маліновська

 

 

 

Харків

2020

Зміст

Назва розділу

Стор.

Вступ

3

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

6

 1. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

8

 1. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

10

 1. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

13

 1. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

18

 1. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

23

 1. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа держаного планування.

26

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

28

 1. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, у тому числі для здоров’я населення.

30

 1. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у т.ч. для здоров'я населення

32

 1. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію

32

12.Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку

36

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з необхідністю розв'язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів та населених пунктів. Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів та програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявити та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів і підготовці планів і програм з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку.

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов'язані з розвитком стратегічного планування національної практики застосування екологічної оцінки.

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні

Основними міжнародно-правовими документами щодо проведення СЕО є: Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифіковано Верховною Радою України (від 01.07.2015 №562-VIII), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє природне середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегії) державної екологічної політики на період до 2030 року» (схвалено Верховною Радою України 28 лютого 2019 року). В цьому законі СЕО згадується в основних інструментах реалізації державної екологічної політики. Тобто стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля – дасть змогу запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та встановити відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки тощо.

Об'єкт СЕО і рівень планування

Генеральний план селища Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області.

Рівень планування – місцевий.

Стадія здійснення СЕО

Оцінка проводилась паралельно з підготовкою Генерального плану території.

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення ДДП та здійснення СЕО

Задля попереднього вивчення думки жителів населеного пункту щодо розробки генерального плану селища Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області було проведено попередні збори в ході яких мешканці населеного пункту надали згоду на виготовлення необхідної містобудівної та екологічної документації.

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану селища Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ, а саме:

- газета «Вісті Балаклійщини » від 10 квітня 2020 року.

Заяву було розміщено на офіційному веб-сайті Пʼятигірської сільської ради. Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

Також Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я.

В листі від 16.04.2020 року №03.02-14/1787 від Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА були отримані пропозицій щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки, де зазначений перелік національних та регіональних програм, які необхідно враховувати при розробленні СЕО, та визначена низка питань, яким необхідно приділити увагу під час виконання стратегічної екологічної оцінки. Надані пропозиції були враховані під час здійснення СЕО та підготовки звіту, у відповідності до вимог державних стандартів в сфері містобудування, Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та з урахуванням «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України.

Листом від 10.04.2020 року №16/91 Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА повідомив про відсутність зауважень до обсягу та рівня деталізації інформації стратегічної екологічної оцінки.

 1. 1.                Зміст та основні цілі документу державного планування. Його зв'язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план селища Пʼятигірське розробляється з метою забезпечення містобудівними засобами сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, екологічного, інженерно-технічного та архітектурно-просторового розвитку.

Рішеннями Генерального плану передбачено: розширення меж населеного пункту, що позитивно вплине на механічний приріст населення; будівництво житлових кварталів; будівництво трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; буріння свердловин з метою водопостачання.

Генеральний план селища Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області розроблявся для вирішення ряду питань:

-                     визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

-                     урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

-                     визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

-                     обґрунтування зміни межі населеного пункту;

-                     формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

-                     оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

-                     визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

-                     визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Генеральний план розроблений у відповідності з:

-                     Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року;

-                     Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року;

-                     Стратегією сталого розвитку України до 2030 року;

-                     Завданням на проектування;

-                     Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

-                     Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-                     Законом України «Про основи містобудування»;

-                     Законом України «Про генеральну схему планування території України»;

-                     Земельним кодексом України;

-                     Водним кодексом України;

-                     ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

-                     ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

-                     ДСП №173-96 «Держаними санітарними правилами проектування та забудови населених пунктів»;

-                     ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-                     ДБН В.2.3-4:2007«Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

-                     Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

 1. 2.                Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами дослідження)

Розглядається територія селища Пʼятигірське загальною площею 186,9 га, (населення становить 2201 осіб), що розташована неподалік від екологічної мережі загальнодержавного значення Придонецького природного регіону.

Селище розміщене на правому березі Сіверського Дінця. Селище Пʼятигірське не входить до територій природно-заповідного фонду.

Клімат Балаклійського району помірно-континентальний. Зима починається в середині листопада. Сніговий покрив зберігається в середньому 100-110 днів. Взимку випадає близько 20-25 відсотків річної кількості опадів, переважно – сніг. Зима з частими відлигами, інколи настільки інтенсивними, що поверхня землі залишається взагалі без снігу. Найхолодніший місяць – січень. Його абсолютний мінімум – 38ºС. Нормативна глибина промерзання ґрунту – 1,2 м. В рік випадає 468 мм атмосферних опадів. Весна починається в останніх числах березня. У квітні можливе пониження нічної температури до – 10-150С. Бувають снігопади. Весна часто затяжна і супроводжується поверненням холоду. Літо починається всередині травня. Воно тепле, інколи спекотне, з невеликими опадами.

Найбільш розповсюджений напрям вітрів – північно-західний влітку та південно-східний зимою. Швидкість вітру не перевищує 3-4м/с.

В районі переважають чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильно деградовані легкоглинисті. В межах села присутні зелені насадження загального користування, є необхідність облаштування парку, скверу та спортивних майданчиків.

Рельєф місцевості має ухил в бік річки Сіверський Донець. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадки ґрунтів.

Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більше ніж 5,0 м від поверхні землі. Абсолютні відмітки землі становлять 72,0-150,0 м.

У цілому інженерно-будівельні умови сприятливі.

Рівень природної та техногенної безпеки селища – добрий.

В населеному пункті зовнішній транспортний зв'язок забезпечується ділянкою районної автомобільної дороги загального користування місцевого значення – С210135 (четвертої технічної категорії) .

При порушені земель від реконструкції необхідно перенести родючий шар в район сільськогосподарського використання земель згідно будівельних норм та проектів рекультивації відповідно до пп 10, 11 ст. 186 Земельного кодексу України. Територія селища забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами.

В цілому, територія, селища Пʼятигірське має вигідне містобудівне розміщення в структурі Пʼятигірської сільської ради Балаклійського району.

 

 1. 3.                Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Сільська рада розташована на заході району та межує:

-                   з півночі з Донецькою селищною ОТГ Балаклійського району;

-                   зі сходу з Міловською сільською радою Балаклійського району;

-                   з півдня  з Асіївською сільською радою Балаклійського району;

-                   з заходу з Шебелинською сільською радою Балаклійського району.

Селище розташоване в безпосередній близькості до районного центру – м. Балаклія (35 км) та до обласного центру – м. Харків (83  км).

Санітарний екологічний стан території селища задовільний.

Існуючі планувальні обмеження території селища створюють дискомфортні умови проживання населення в існуючій забудові та впливають на формування перспективних територій. Генеральним планом передбачено встановлення обмежень на використання наявних на території проектування санітарно-захисних та охоронних зон інженерних мереж.

Генеральний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

Вплив на атмосферне повітря здійснюватиметься за рахунок проведення земельних, зварювальних та фарбувальних робіт. В процесі реалізації проектних рішень в атмосферне повітря в основному надходитимуть речовини у вигляді оксидів заліза, марганцю, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, аерозолів лакофарбових матеріалів, парів розчинників та ін.

Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок проведення земляних робіт: переміщення родючого шару ґрунту та утворення побутових та будівельних відходів 3, 4 класу небезпеки (металобрухт, залишки електродів, дрантя, відходи спецодягу, бляшанки з-під фарби, поліетиленова та паперова упаковка від електродів, фурнітура та запірна арматура).

На даний час територія проектування забезпечена мережами водопостачання (артезіанські свердловини, що розташовані за територією селища, шахтні та трубчасті колодязі). Каналізування селища – частково каналізоване, населення садибної та громадської забудови користується дворовими вбиральнями та вигребами.

Побутові відходи та сміття: вивіз твердих побутових відходів відбувається спецавтотранспортом комунального підприємства КП ПСР «Пʼятигірське» до полігону побутових відходів с. Курган.

Випромінювання теплових, ультразвукових, електромагнітних або іонізуючих хвиль не передбачається.

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону не передбачаються.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження не передбачаються.

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати норми допустимого впливу.

Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологічної ситуації в селищі Пʼятигірське, узагальнені результати якого наведені нижче.

Табл. 1 –  SWOT-аналіз екологічної ситуації в селищі Пʼятигірське

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Близькість до м. Балаклія (райцентр);
 2. Розвинута система зовнішнього транспорту;
 3. Розвинута соціальна інфраструктура;
 4. Сприятлива екологічна ситуація та природні умови;
 5. Наявність незайнятої робочої сили працездатного віку;
 6. Розвинута інженерна інфраструктура;
 7. Потужний природно-ресурсний потенціал представлений певною кількістю водних об’єктів.
 8. Відсутність твердого покриття житлових вулиць садибної забудови;
 9. Відсутність планово-подвірного очищення від ТПВ з території садибної забудови;
 10. Відсутність роздільного збору ТПВ;
 11. Низька інженерна забезпеченість;
 12. Відсутність місць прикладання праці;
 13. Слаборозвинена система побутового обслуговування;
 14. Наявність об’єктів, що здійснюють вплив на санітарний та екологічний стан населеного пункту;
 15. Сучасна мережа установ та організацій громадського обслуговування населеного пункту не забезпечує потреби населення;
 16. Відсутність залізничного сполучення та категорованих доріг.
 

Можливості

Загрози

 1. Розширення меж населеного пункту за рахунок земель сільської ради;
 2. Функціональне впорядкування території;
 3. Збільшення виробничого потенціалу;
 4. Підвищення якості компонентів довкілля;
 5. Підвищення рівня екологічної безпеки;
 6. Збільшення кількості постійного населення за рахунок формування житлових зон;
 7. Розвиток інженерної інфраструктури задля охоплення проектної території та  задоволення потреб населення;
 8. Розвиток комплексної системи озеленення території населеного пункту.
 9. Запровадження використання альтернативних джерел енергії.
 10. Розвиток установ та організацій громадського обслуговування.
 11. Влаштування твердого покриття доріг житлових вулиць.
 12. Зростання рівня забрудненості водних об’єктів внаслідок відсутності системи очищення стічних вод;
 13. Вичерпність природних ресурсів;
 14. Погіршення стану земель внаслідок недостатнього розвитку інфраструктури поховання та знешкодження відходів.
 15. Зростання рівня захворюваності внаслідок забруднення довкілля.
 

 

Розміщення планованих об'єктів на вказаній території не завдадуть негативного впливу на існуючий ландшафт, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою.

Значних та незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва не прогнозуються.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна охарактеризувати як задовільний.

 1. 4.                Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

У процесі реалізації проектних рішень визначених генеральним планом  можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

Відходи

Локалізація несанкціонованих місць накопичень побутових відходів забезпечить захист ґрунту, поверхневих вод та атмосферного повітря.

Планований збір побутових відходів забезпечить регулярне очищення території населеного пункту.

Утилізація відходів відбуватиметься у визначеному місці відповідно до нормативних вимог, що забезпечить позитивний екологічний режим на території населеного пункту.

Згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 20.07.2010 р. №259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» та ДБН Б.2.2.-12:2018 розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць, на розрахунковий строк, складатиме 687,3 т/рік.

Відходи виробничі, що будуть утворюватися під час роботи підприємств передаватимуться спеціалізованим підприємствам. У разі виявлення та ідентифікації, під час проведення робіт, небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України. Діяльність підприємств з дотриманням умов поводження з відходами не створюватиме понаднормативного впливу на навколишнє середовище та умови життєдіяльності населення. При виникнення аварійних та нештатних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог законодавчих норм та актів.

 

Поверхневі та підземні води

Водопостачання передбачається в залежності від виду потреб:

Передбачається влаштування об’єднаної системи господарсько-питного та протипожежного водопостачання – від існуючої централізованої системи водопостачання, яка живиться від водозаборів підземних вод, шахтних та трубчастих колодязів по проектній об’єднаній водопровідній мережі населеного пункту. Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби селища складають 290,0 м3/добу.

Селище Пʼятигірське частково каналізоване. Водовідведення здійснюється на каналізаційні насосні станції з подальшим направленням стоків на існуючі очисні споруди, що розташовані за межами селища. Скид нормативно очищених вод після очисних споруд здійснюється в річку Сіверський Донець відповідно до вимог Водного кодексу, що забезпечить збереженість чистоти водного басейну.

Відведення поверхневих стоків здійснюватиметься за допомогою відкритої водопровідної мережі по поверхні з використанням лотків проїжджої частини. Відвід дощових та талих вод з проїжджих частин та тротуарів здійснюється в лотки проїжджої частини.

За результатами постійного контролю якісна характеристика стічних вод не перевищуватиме встановлених нормативів.

Ґрунт та надра

Існуючі умови та передбачені заходи із інженерного захисту території, рекультивації порушених земель, локалізація заболочених територій дозволять уникнути негативного впливу на ґрунти.

Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та інших чинників, які негативно впливають на стан ґрунтів – не прогнозуються.

Родючий ґрунт порушений при будівництві, пропонується використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Територія Пʼятигірської сільської ради не ходить до земель природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого фондів.

На північ від сільської ради в долині річки Сіверський Донець розміщується Придонецький природний регіон загально державного значення.

Атмосферне повітря

Аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні.

Вплив господарської діяльності з урахуванням реалізації відповідних заходів та додержанні визначених обмежень не перевищуватиме нормативно встановлених вимог щодо стану атмосферного повітря, та характеризуватиметься як екологічно допустимий.

Під час проведення будівельних робіт, пересування техніки, будуть утворюватись такі забруднюючі речовини як: оксид заліза, марганцю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, аерозолі лакофарбових матеріалів, пари розчинників та ін.

Виконання заходів щодо благоустрою вулично-дорожньої мережі та озеленення території компенсує незадовільний вплив на повітря від викидів забруднюючих речовин.

На межі СЗЗ підприємств концентрація шкідливих речовин не перевищуватиме нормативно встановленої ГДК.

Вплив на атмосферне повітря буде тимчасовим.

Акустичний вплив

Для зменшення акустичного режиму вулично-дорожньої мережі її параметри необхідно привести до вимог нормативних профілів з реконструкцією дорожнього покриття.

Для зменшення акустичного впливу вулично-дорожньої мережі та виробничих (сільськогосподарських) підприємств зі сторони житлової забудови створюється природний акустичний екран у вигляді висадки рядів багаторічних зелених насаджень.

Додаткове шумове навантаження, що виникне підчас будівництва та експлуатації проектованих об’єктів не повинно перевищувати 75 ДБ.

Виконання заходів щодо благоустрою вуличної мережі та дотримання нормативних вимог щодо акустичного режиму на сільськогосподарських підприємствах забезпечить позитивний режим на території населеного пункту. Джерела шуму на об’єктах за своїм рівнем звукового навантаження не перевищуватиме нормативних рівнів звукового тиску. Рівень вібрації працюючого обладнання не чинитиме руйнівної дії. Джерела ультразвуку електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається.

Флора та фауна

З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву флору та фауну не очікується. Проект не має негативного впливу на дику природу. Позитивний – озеленення території за рахунок ширококронних, стійких до вихлопних газів порід дерев; впровадження комплексу гідротехнічних заходів по інженерній підготовці та захисту територій.

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів

Ризик відсутній. Викиди парникових газів від спецтехніки наявні у звичайних концентраціях, високотемпературні джерела викидів відсутні.

Геологічне середовище

Очікування впливу не передбачається.

Технологічні ризики (аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення)

При експлуатації будь яких об’єктів виробничого (сільськогосподарського) призначення необхідно дотримуватися техніки безпеки.

Необхідно забезпечити виконання будівельних робіт щодо стійкості та надійності конструкцій.

На випадок виникнення аварійної ситуації необхідно забезпечити виконання ряду організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію виниклої ситуації та недопущення забруднення навколишнього природного середовища (встановлення обов’язковості наявності плану ліквідації аварійних ситуацій, наявність оперативного плану по боротьбі з пожежею тощо.)

Припинення господарської діяльності при виникненні будь-яких нештатних ситуацій до приведення технологічного процесу до нормальних умов. Наявність чіткого регламенту та засобів на випадок необхідності ліквідації нештатної ситуації з метою мінімізації можливого впливу на оточуюче середовище.

Під час реалізації господарської діяльності не виникне загрози здоров’ю населення.

Для керування даним впливом необхідно забезпечити швидкий доступ до лікарні на місцях проведення робіт, належне та систематичне навчання робітників, обмежений доступ у зону проведення робіт, забезпечення робітників належним захисним обладнанням та засобами індивідуального захисту.

Соціальне середовище

Негативних факторів впливу на умови життєдіяльності місцевого населення не здійснюватиметься. Під час реалізації господарської діяльності підприємств не виникне загрози здоров’ю.

Техногенне середовище

Господарська діяльність не буде створювати екологічно небезпечний вплив одних підприємств на інші, сільськогосподарські та громадсько-житлові об’єкти, наземні та підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Вплив на навколишнє природне середовище має бути екологічно допустимим.

 

 1. 5.                Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища та для забезпечення екологічної стійкості території населеного пункту в проектних межах до техногенного навантаження у проекті генерального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись відповідно до чинного природоохоронного законодавства України.

Заходи щодо запобігання санітарно-епідеміологічних умов території житлової забудови:

-    розташування забудови згідно з функціональним зонуванням території населеного пункту;

-    встановлення та організація СЗЗ шляхом розробки проектів СЗЗ;

-    встановлення та дотримання нормативних вимог і режимів використання територій ПЗС водних об’єктів;

-    інженерний захист, інженерна підготовка території населеного пункту;

-    дотримання нормативних параметрів поперечних профілів при створенні вулично-дорожньої мережі селища;

-    100% охоплення селища системою санітарного очищення;

-    озеленення території;

-    налагодження системи моніторингу навколишнього природного середовища з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової забудови;

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

-    застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування, для сільськогосподарських підприємств;

-    інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами викиду та житловою зоною);

-    захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених насаджень вздовж вулиць;

-    проведення реконструкції об’єктів шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій;

-    покращення дорожнього покриття вуличної мережі;

-    розроблення проектів селищних парків, скверів тощо;

-    розширення зелених смуг вздовж головної вулиці;

-    здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходи щодо охорони водного басейну:

-     розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж земель водного фонду та встановлення їх на місцевості;

-    прокладання системи водопостачання селища;

-    будівництво системи централізованого каналізування селища;

-    будівництво очисних споруд  поверхневих стічних вод;

-    встановлення та організація санітарно-захисних зон сільськогосподарських і комунальних об’єктів;

-    виконання комплексу заходів з інженерної підготовки при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку дощових і талих вод.

Заходи щодо охорони ґрунтів:

-    проведення геохімічного обстеження території селища;

-    розроблення та впровадження Схеми санітарного очищення території, якою будуть визначенні місця збору відходів, маршрути їх збору та вивезення, задля забезпечення санітарного благоустрою селища;

-    100% охоплення території селища планово-подвірною санітарною очисткою;

-    реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити обсяг вивозу ТПВ на 30-50%;

-    ліквідація несанкціонованих звалищ сміття;

-    покращення дорожнього покриття вуличної мережі селища;

-    рекультивація порушених та відпрацьованих земель, їх консервація шляхом залуження та заліснення;

-    протиерозійні заходи.

Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та електромагнітне випромінювання):

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих територій до головних вулиць селища, забезпечується дотриманням  нормативної санітарно-гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови, дотриманням параметрів поперечного профілю в межах червоних ліній та за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень і дотримання правил землекористування, а також застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму (будівництво шумозахисних екранів, забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків).

Об’єкти, що є джерелами електромагнітного випромінювання, підлягають нагляду органами санітарного контролю щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору.

Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі зобов’язання:

Зобов’язання органу місцевого самоврядування (на основі повноважень органів місцевого самоврядування згідно чинного законодавства)

-                     забезпечення території населеного пункту генеральним планом та планом зонування території.

-                     раціональне використання територій населеного пункту відповідно до позицій генерального плану.

-                     забезпечення території населеного пункту Схемою санітарного очищення населеного пункту.

-                     визначення територій для розміщення відходів.

-                     організація збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, забезпечення договірних зобов’язань щодо розміщення побутових відходів на об’єктах відповідно до Регіонального плану управління відходами;

-                     здійснення контролю за додержання юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими відходами.

-                     розроблення місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних  і регіональних програм охорони довкілля.

-                     організація робіт із визначення територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність.

Зобов’язання юридичних і фізичних осіб, що здійснюватимуть свою діяльність на території населеного пункту в проектних межах:

Зобов’язання щодо охорони повітря:

-                     отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного пункту;

-                     контроль обсягів викидів, у тому числі утримання (масової концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного пункту;

-                     порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами джерел для всіх об’єктів, що розташовані в проектних межах населеного пункту.

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться підприємствами (виробничий контроль). Зовнішній контроль здійснюється відповідними державними контролюючими органами.

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає:

-                     заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря щодо забезпечення виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону атмосферного повітря», галузевими нормативними документами;

-                     впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери.

Шумозахисні зобов’язання:

-                     використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання;

-                     застосування звукоізолюючих матеріалів для будівництва об’єктів,  що є джерелами шуму та вібрації;

-                     застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва об’єктів, що є джерелами шуму і вібрації.

Зобов’язання щодо забезпечення належного поводження з відходами:

-                     забезпечення наявності дозвільних документів та договорів;

-                     операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та Закону України «Про відходи»;

-                     облаштування місць тимчасового збирання відходів до вимог нормативних документів,

-                     забезпечити населений пункт Схемою санітарного очищення.

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище передбачено забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів. Забезпечення моніторингу місць зберігання відходів та ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.

Зобов’язання щодо охорони водних ресурсів:

-                     здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;

-                     забезпечити організацію обліку спожитої води та кількості стічних вод;

-                     здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин.

Заходи щодо контролю за скидами забруднюючих речовин у водний об’єкт повинні забезпечити виконання вимог, передбачених Водним Кодексом України, галузевими нормативними документами.

 

 1. 6.                Опис наслідків для довкілля, у тому числі на здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі (можливе підвищення захворюваності людей).

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови. Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати значні наслідки.

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом певного часу перевершують можливість їх асиміляції або трансформації. На прилеглій території великі підприємства забруднювачі – відсутні. При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації території з урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення відповідних розрахунків. Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті впровадження проектних рішень відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Обрана технологія розміщення забудови є більш екологічно безпечна.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Можливий сумарний ефект деяких речовин при викиді забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років). З боку соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати позитивний наслідок: збільшення території під забудову садибними ділянками, що призведе до збільшення чисельності населення, створення нових робочих місць, що сприятиме зайнятості населення.

Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, земельних робіт, при фарбуванні металевих поверхонь, при функціонуванні планованих підприємств.

Постійні наслідки для довкілля:

-                   викиди в атмосферу від котлів на твердому паливі або природному газі;

-                   викиди в атмосферу від автотранспорту та підприємств;

-                   утворення відходів 3, 4 класу небезпеки (металобрухт, залишки електродів, дрантя, відходи спецодягу, бляшанки з-під фарби, поліетиленова та паперова упаковка від електродів, фурнітура та запірна арматура);

-                   забезпечення місцями праці населення селища;

-                   охоплення всієї території селища мережами централізованого водопостачання та водовідведення;

-                   покращення економічного розвитку району;

-                   більш ефективне використання територій.

До довгострокових наслідків відноситься питання забруднення атмосферного повітря, що склалися під впливом фізико-географічних умов басейну, насамперед кліматичних умов. Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається.

Проект не матиме негативного впливу на дику природу. Негативний вплив на флору та фауну відсутній. Позитивний – озеленення території, з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери та ґрунту, облаштування парку та скверів, усунення ризиків утворення зсувів проведення гідротехнічних заходів по інженерній підготовці та захисту території.

 

 1. 7.                Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та обмеження негативного впливу запропонованих генеральним планом до розміщення проектних об’єктів передбачено комплекс заходів, що включає:

Ресурсозберігаючі заходи:

-                     раціональне використання території;

-                     дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного пункту;

-                     збереження територій і розвиток виробничих  (сільськогосподарських) підприємств для залучення робочої сили та інвестицій.

Захисні і планувальні заходи:

-                     дотримання пропозицій щодо планувальної структури селища;

-                     забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного повітря, ґрунтів, охорони водного басейну;

-                     улаштування сучасного обладнання на виробничих (сільськогосподарських) підприємствах  щодо збирання і виділення пилу;

-                     застосування звукоізолюючих матеріалів та протиамортизаторних пристроїв для зниження вібраційного та шумового навантаження при будівництві та експлуатації об’єктів,  що є джерелами шуму та вібрації;

-                     застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва об’єктів, що є джерелами шуму і вібрації;

-                     організація збору побутових і виробничих відходів в герметичні контейнери, з наступним вивезенням відповідно класу небезпеки на полігон ТПВ або на утилізацію, за договорами;

-                     організація збору і очищення зливових стоків з території підприємств та господарсько-побутових стоків на очисних спорудах;

-                     застосування технологічного устаткування на виробничих і сільськогосподарських підприємствах, що відповідає вимогам екологічної безпеки, та його постійне утримання в повній технічній справності;

-                     постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до вимог природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів;

-                     влаштування твердого покриття вулично-дорожньої мережі та території промислових майданчиків;

-                     здійснення постійного контролю за наявністю і справністю на двигунах внутрішнього згорання засобів захисту від викидів шкідливих речовин, що перевищують ГДК.

Відновлювальні заходи:

-                     створення нових територій зелених насаджень різного призначення.

-                     при розташуванні нових виробничих об’єктів на незадіяній території в межах території проектованих об’єктів передбачається улаштування озеленених територій спеціального призначення із влаштуванням газонів посівом багаторічних трав  та висадка дерев і чагарників.

Компенсаційні заходи:

-                     на часі експлуатації існуючих та проектованих об’єктів обов’язкова сплата компенсаційних стягнень (екологічний податок) за викиди забруднюючих речовин, за вивіз та утилізацію виробничих та побутових відходів, плата за спеціальне водокористування;

-                     передбачене знесення зелених насаджень компенсується створенням рівновеликих та рівноцінних нових насаджень у місцях, визначених відповідними державними органами.

Охоронні заходи

Охоронні заходи містять, головним чином, проведення багаторічного (постійного) моніторингу навколишнього природного середовища в зоні розміщення існуючих і проектованих об’єктів  з узагальненням результатів та із подальшим впровадженням заходів по обмеженню та недопущенню негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

 

 1. 8.                 Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недосконалість інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність та прийнятність планованої діяльності і обґрунтування технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє природне середовище в період будівництва та експлуатації будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

-                     проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

-                     розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі забруднення атмосферного середовища;

-                     оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;

-        проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

3) розглянуто способи ліквідації наслідків;

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної документації.

При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені наступні труднощі:

- відсутність на момент виконання Звіту нормативно методичного забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту;

- відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на стан довкілля прилеглих промислових об’єктів;

- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об’єкту на довкілля.

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки територія в межах генерального плану є частиною сільської зони, що формується на землях Пʼятигірської сільської ради та є перспективною в своєму розвитку.

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

 

 1. 9.                Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, у тому числі для здоров’я населення

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та який влив це справляє на систему управління.

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистеми для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Державна система екологічного моніторингу довкілля є інтегрованою інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання зобов’язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і заходів.

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за достроковою державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об’єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, відповідальними за обов’язкове здійснення Державної програми екологічного моніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які згідно зі своєю компетенцією отримують та обробляють дані про стан довкілля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і забезпечення якості природних ресурсів.

Об’єктами інформатизації в Державній системі екологічного моніторингу довкілля України є процеси відомчої екологічної діяльності та їх інтеграція на локальному, адміністративно-територіальному і державному рівнях, які відповідно охоплюють:

-                     території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон великих підприємств в тому числі АЕС, великих водоймищ, природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових одиниць;

-                     території областей України;

-                     території промислово-економічних регіонів, басейнів, великих річок та України в цілому.

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської діяльності.

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої діяльності та включатиме:

Для органу місцевого самоврядування.

-                     проведення моніторингу виконання пропозицій генерального плану населеного пункту;

-                     проведення моніторингу стану здоров’я населення населеного пункту.

 

Для юридичних і фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність на території населеного пункту

-                     проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють викиди, на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

-                     проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та стічних вод;

-                     контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму.

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля,у тому числі для здоров’я населення

Даний розділ не розглядається, адже територія генерального плану не має суттєвого впливу на довкілля, територіально селище Пʼятигірське розташоване на значній відстані від межі сусідніх держав.

 

 1. 11.           Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію

Розглядається територія селище Пʼятигірське, площею 186,9 га. В проекті відпрацьовано намір розширення меж населеного пункту, що позитивно вплине на механічний приріст населення; оновлення та розширення комунальних мереж; створення нових робочих місць; збільшення установ громадського обслуговування; реконструкцію вулично-дорожнього покриття та благоустрій території селища; організацію території зелених насаджень загального користування; впровадження альтернативних джерел енергії в систему опалення та внутрішнього теплопостачання; впровадження політики енергозбереження; впорядкування системи санітарної очистки території від ТПВ та проведення комплексу гідротехнічних заходів по інженерній підготовці та захисту територій.

Генеральним планом передбачене встановлення обмежень на використання наявних на території проектування санітарно-захисних та охоронних зон інженерних мереж. Загалом, селище Пʼятигірське знаходиться поза межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів.

Джерелом централізованого водопостачання об’єктів населеного пункту для господарсько-побутових потреб є існуючі артезіанські свердловини, що розташовані за межами території селища.

Передбачається централізоване каналізування об’єктів населеного пункту. Водовідведення здійснюється на каналізаційні насосні станції з подальшим направленням стоків на існуючі очисні споруди, що розташовані за межами селища. Скид нормативно очищених вод після очисних споруд здійснюється в річку Сіверський Донець відповідно до вимог Водного кодексу, що забезпечить збереженість чистоти водного басейну.

Існуючі і запроектовані об'єкти не випромінюватимуть теплові, ультразвукові, електромагнітні або іонізуючі хвилі. Дози гама випромінювання мають бути в межах нормативних показників. Світловий вплив відсутній.

При застосуванні відповідних заходів на виробничих об’єктах вплив вібрації локалізується в межах проммайданчика і не перевищуватиме гігієнічні нормативи.

Шумовий вплив та вплив вібрації від вулично-дорожньої мережі локалізується влаштуванням природного акустичного бар’єру із багаторядкової посадки дерев та екрану.

Побутові відходи, що утворюватимуться збиратимуться в закриті контейнери і за графіком вивозитимуться на утилізацію на полігон ТПВ за договором.

Підприємствами буде здійснюватись постійний моніторинг за станом атмосферного повітря, а також контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму із залученням на договірній основі акредитованої лабораторії відповідних установ.

Розвиток, благоустрій та упорядкування озеленених територій різного призначення компенсує наявний та проектний негативний вплив на територію населеного пункту та забезпечить охорону навколишнього природного середовища.

Позитивні аспекти від реалізації планованої діяльності :

-                     сталий розвиток населеного пункту;

-                     стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні, де сільське господарство є провідною галуззю економіки, збільшення промислового потенціалу ринку, створення додаткових робочих місць, збільшення відрахувань в місцевий бюджет, покращення економічної ситуації регіону;

-                     запровадження нових технологій зберігання зернових та техніки;

-                     збільшення податків до місцевого бюджету;

-                     створення нових робочих місць;

-                     при виконанні технічних рішень щодо будівництва та експлуатації об’єктів виключається можливість щодо виникнення аварійних ситуацій з негативними екологічними наслідками.

Територія селища знаходиться поза зоною транспортних коридорів місцевого, регіонального або національного значення.

На основі аналізу містобудівної документації, можна зробити висновок, що територія яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в структурі Пʼятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

Розміщення об'єктів проектування на вказаній території не завдадуть негативного впливу на існуючий ландшафт, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах генерального плану відсутні. Значних та незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва не прогнозуються.

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається.

Збільшення ймовірності захворювання органів дихання із-за забрудненості повітря та інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту в результаті планованої діяльності не передбачається. Таким чином, проектована діяльність не матиме негативного впливу на соціальні умови місцевого населення. Позитивний вплив – виникнуть нові робочі міста, що сприятиме зайнятості населення, збільшення житлового фонду, озеленення територій вільних від забудов та твердого покриття, впровадження систем централізованого водопостачання та водовідведення.

В цілому стан навколишнього середовища на території селища можна охарактеризувати як задовільний.

12. Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку

№ зп.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Підпис

1

Маліновська Ю.С.

Інженер-проектувальник

Підпис

2

Божко О.С.

Еколог

Підпис

 


 

ЗАЯВА

 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

Генерального плану селища П’ятигірське Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 1. Замовник СЕО

 

Замовником проекту є Пʼятигірська сільська рада Балаклійського району Харківської області. Юридична адреса: 64252, Харківська обл., Балаклійський район, селище Пʼятигірське, вул. Перемоги, 24, тел. (057) 496-12-04.

 

 

 

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

 

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Пʼятигірської сільської  ради.

 

Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних явищ, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології.

 

Завданнями проекту генерального плану є:

 

-                     визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

 

-                     урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

 

-                     визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

 

-                     формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

 

-                     оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

 

-                     визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

 

-                     визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

 

При розробленні генерального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

 

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

 

 

 

 

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. А саме: будівництво житлових кварталів; будівництво трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; буріння свердловин з метою водопостачання. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

 

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в селищі Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області.

 

 

 

Визначення основних екологічних проблем

 

Основними екологічними проблемами є:

 

 1. Атмосферне повітря – забруднення атмосферного повітря від стаціонарних та пересувних джерел.
 2. Ґрунти – забруднення від автотранспорту, порушення ґрунтів, недосконала система санітарної очистки території;
 3. Водні ресурси – відсутність централізованого водопостачання та водовідведення, недотримання прибрежно-захисних смуг від водних об’єктів;
 4. Поводження з відходами – відсутність санкціонованих місць роздільного  збирання та видалення відходів;
 5. Шумове забруднення – від автомобільного транспорту.

 

 

 

Цілі охорони довкілля

 

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генеральний план території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року.

 

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених

екологічних проблем

території

Сфера охорони довкілля Основні виявленні

проблеми, пов’язані з

проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлення проблем

Атмосферне повітря

Вплив від стаціонарних та пересувних джерел забруднення

Зменшення впливу викидів забруднюючих речовин шляхом озеленення території

 

Використання природного палива, що дасть змогу зменшити негативний вплив на атмосферне повітря

Ґрунти

Забруднення ґрунтів від

автотранспорту, котлів та стічних вод

- перенесення родючого шару для благоустрою малоцінних земель;

- дотримання санітарних норм та вимог при облаштуванні ділянки

Водні ресурси

Відсутність централізованого водопостачання та водовідведення

Недотримання прибережних захисних смуг від водних об’єктів

- будівництво споруд очищення стічних вод, та централізованого водопостачання

- розробка та впровадження проектів прибрежно-захисних смуг

Поводження з відходами

Недосконалість структури

санітарного очищення.

Впровадження роздільного збирання відходів, що передбачено законодавством.

Шумове забруднення

Забруднення від технологічного обладнання

та автотранспорту

- озеленення території;

- використання шумозахисних та шумопоглинаючих засобів під час будівництва

 

 

 

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

 

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою генерального плану території наступні:

 

а) для довкілля:

 

-                     озеленення території, насадження дерев та чагарників вздовж автомобільних доріг, що дасть змогу зменшити шумове навантаження та кількість викидів в атмосферне повітря;

 

-                     прокладання мереж централізованого водопостачання та водовідведення на території села;

 

-                     впровадження системи роздільного збирання відходів та їх захоронення згідно з чинним законодавством;

 

-                     використання при будівництві шумопоглинаючих засобів, що дасть змогу знизити рівень шумового забруднення;

 

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

 

 

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Стратегічною екологічною оцінкою генерального плану селища Пʼятигірське, передбачається розглянути «нульовий» варіант без впровадження проектних змін.

 

 

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

-                     Доповідь про стан довкілля;

 

-                     Лабораторні дослідження стану довкілля;

 

-                     Дані моніторингу стану довкілля;

 

-                     Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

 

 

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, передбаченні чинним законодавством.

 

Тобто впровадження системи роздільного збирання відходів, озеленення території, влаштування мереж централізованого водопостачання та водовідведення, впровадження проектів прибрежно-захисних смуг від існуючих водних об’єктів та використання шумопоглинаючих засобів, що позитивно вплине на навколишнє природне середовище.

 

 

 

 

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Генерального плану селища Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області, подаються до Пʼятигірської сільської ради за адресою: 64252, Харківська обл., Балаклійський район, селище Пʼятигірське, вул. Перемоги, 24, тел. (057) 496-12-04.

 

 

 

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану селища Пʼятигірське Балаклійського району Харківської області ( відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

 

 

 

 

       Голова Пʼятигірської сільської ради                 Підпис                        В.Я. Муравйова

 

    М.П.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Рекомендації для осіб, з підозрою або COVID-19, які перебувають вдома у самоізоляції

 

Залишайтеся вдома, окрім ситуацій, коли потребуєте медичної допомоги

Ви повинні обмежувати діяльність поза своїм будинком/квартирою, за винятком

отримання медичної допомоги. Не ходіть на роботу, до навчальних закладів та в інші місця громадського користування. Не користуйтесь громадським транспортом або таксі.

 

Ізолюйте себе від інших людей і тварин у своєму будинку/квартирі

Люди: Наскільки це можливо, ви повинні залишитися в окремій кімнаті і витримувати дистанцію понад 1,5 метра від інших членів сім’ї/або сусідів у вашому домі. Також слід використовувати окремий санвузол, якщо він є. Особливо уважно дотримуйтесь цих рекомендацій цих рекомендацій, якщо у вашій сім’ї є особи, що належать до групи ризику (літній вік, хронічні захворювання легень, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет тощо)

Тварини: Не контактуйте з домашніми чи іншими тваринами.

 

Заздалегідь зателефонуйте і попередьте сімейного лікаря

Якщо ви потребуєте медичної допомоги, зателефонуйте сімейному лікарю і повідомте, що у вас підозрюється або підтверджений COVID-19. Це допоможе медичному персоналу вжити заходів, аби вберегти інших люди від зараження чи впливу. Одягніть захисну маску  перед контактом з медичними працівниками. Ці кроки допоможуть обмежити поширення інфекції.

 

Носіть захисну маску

Потрібно носити захисну маску, коли ви знаходитесь поряд з іншими людьми (наприклад, спільне використання кімнати чи транспортного засобу) або домашніми тваринами, перед відвідуванням закладу охорони здоров’я, або приїздом бригади екстреної медичної допомоги. Якщо ви не можете носити захисну маску (наприклад, тому що це спричиняє проблеми з диханням), люди, які живуть з вами, не повинні залишатися в одній кімнаті з вами або, якщо це неможливо, мусять носити захисні маски.

 

Дотримуйтесь правил гігієни під час кашлю чи чхання

Прикривайте рот і ніс тканиною чи серветкою під час кашлю чи чхання. Викидайте використані засоби в окремий контейнер для сміття. Після цього помийте руки з милом протягом щонайменше 20 секунд і/або обробіть руки дезінфікуючим засобом, що містить щонайменше 60% спирт, втираючи достатню кількість у всю поверхню до їх висихання. Мило обов’язково використовувати у разі помітного забруднення рук.

 

 

Часто мийте руки

Часто мийте руки з милом принаймні 20 секунд. Якщо немає можливості помити руки, їх потрібно обробити дезінфікуючими засобами на основі 60-95% спирту , втираючи достатню кількість у всю поверхню до їх висихання. У разі помітного забруднення рук обов’язково мийте руки з милом. Не торкайтеся очей, носа і рота брудними руками.

 

Використовуйте індивідуальні предмети домашнього вжитку

Не можна користуватися посудом, чашками, рушниками, постільною білизною та іншими предметами домашнього вжитку спільно з іншими людьми або домашніми тваринами. Після використання цих предметів їх слід ретельно обробити/помити мийними засобами.

 

 

 

Дезінфекція предметів/поверхонь

Потрібно щодня періодично дезінфікувати всі предмети/поверхні, до яких часто торкаються. До них належать: стійки, столи, дверні ручки, вимикачі, змішувачі, раковини, унітази, телефони, клавіатури, планшети, тумбочки тощо та будь-які поверхні, де можуть знаходитися біологічні рідини. З метою дезінфекції необхідно використовувати побутові мийні засоби або серветки. Під час їх застосування потрібно дотримуватись інструкцій виробника.

 

Моніторинг стану здоров’я

Якщо ви знаходитеся вдома на карантині (у самоізоляції) потрібно уважно слідкувати за станом здоров’я. Двічі на день вимірюйте температуру тіла.

Негайно зверніться до свого лікаря або телефонуйте за номером 103, якщо з’явився один або декілька перелічених симптомів: зросла температура тіла (понад 380 С) або з’явився озноб чи лихоманка; утруднене дихання, задишка; постійний кашель; стійкий постійний біль у грудній клітці.

 

Припинення самоізоляції

Рішення про припинення самоізоляції та запобіжних заходів приймається у кожному випадку окремо та після консультації з медичними працівниками відповідно до правил, встановлених місцевими органами охорони здоров’я.

 

 


 

Правила карантину

Для осіб, що прибули з країн, де зафіксовані спалахи коронавірусної хвороби, для хворих – самоізоляція (у важких випадках – госпіталізація) протягом 21 доби;

 

Для інших  осіб:

заборона скупчень людей, перевезень в транспорті, знаходження в магазині, інших громадських місцях понад 10 осіб;

обмеження пересування (тільки у випадку крайньої потреби – на роботу або за продуктами, ліками);

дистанція 2 м між особами;

находження в громадських місцях тільки в медичних масках (пов’язках);

дезінфекція, провітрювання приміщень, миття рук з милом або обробка спиртовим розчином, рекомендується носити захисні рукавички або окуляри.

 

Як каратимуть за порушення правил карантину

 • Адміністративна стаття: "порушення правил карантину".

Покарання: штраф у 17-34 тис гривень або 34-170 тис гривень для посадовців.

 • Кримінальна стаття: "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

Покарання: 17-51 тис гривень штрафу / до 6 місяців арешту / обмеження волі до 3 років / позбавлення волі до 3 років; в тяжких випадках – 5-8 років тюрми.

Для того, щоб порушення було саме кримінальним, воно має спричинити поширення хвороби. Або бути таким, що "завідомо могло спричинити поширення".

Якщо ж злочин призвів до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання буде найсуворішим – від 5 до 8 років.

 

 


 

Паспорта бюджетної програми на 2019

Переглянути паспорта можно за посиланням:

Паспорта бюджетної програми на 2019

 


 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Конкурсна комісія П’ятигірської сільської ради

Балаклійського району Харківської області, що знаходиться за адресою: сел. П’ятигірське, вулиця Перемоги, буд.№24 Балаклійського району, Харківської областіоголошує проведення конкурсу на право оренди (далі - Конкурс) цілісного майнового комплексу споруд та обладнання на них комунального водопостачання в складі: 2 артезіанські свердловини та прилеглої інфраструктури, а саме:

- артезіанська свердловина № 3 із прилеглою інфраструктурою (водопровід від свердловини до центральної магістралі, водопровід від свердловини до станції 2-го водопідйому, станція другого підйому, водопровід від вузла обліку води до станції 3-го підйому, водопровід від вузла обліку води до цеху забою та переробки птиці),яка знаходиться на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області та перебуває в комунальній власності територіальної громади с. П’ятигірське, с. Глазунівка, с. Серафимівка Балаклійського району Харківськоъ області; оціночна вартість станом на 03.06.2019 р. згідно Звіту про оцінку майна, наданого ТОВ «Дельта-Консалтінг», становить 5 754 520 грн 00 коп. (п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ.

- артезіанська свердловина № 4 із прилеглою інфраструктурою (водопровід від свердловини до центральної магістралі, водопровід від свердловини до станції 2-го водопідйому, станція другого підйому, водопровід від вузла обліку води до станції 3-го підйому, водопровід від вузла обліку води до цеху забою та переробки птиці),яка знаходиться на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області та перебуває в комунальній власності територіальної громади с. П’ятигірське, с. Глазунівка, с. Серафимівка Балаклійського району Харківськоъ області; оціночна вартість станом на 03.06.2019 р. згідно Звіту про оцінку майна, наданого ТОВ «Дельта-Консалтінг», становить 5 628 220 грн 00 коп. (п’ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч двісті двадцять грн 00 коп.), без ПДВ.

Орган, який передає в оренду:П’ятигірська сільська рада Балаклійського району Харківської області

Строк, на який об'єкт передається в оренду: 2роки 11 місяців.

Розмір стартової орендної плати: 94 856 грн 17 коп. за місяць (без ПДВ).

Строк подання заявок на участь у конкурсі протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації та на веб-сайті сільської ради інформації про оголошення конкурсу.

Розмір реєстраційного внеску:170 гривень.

Строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу: наступного дня після прийняття рішення про переможця конкурсу.

Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:

З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична або фізична особа, що має бажання взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також - «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

 

Заявки подаються до конкурсній комісії.

 

З метою отримання Інструкції для заявників та додаткової інформації слід звертатися на адресу розташування Конкурсної комісії, за наступною адресою: 64252, вул. Перемоги, 24 сел. П’ятигірське, Балаклійського району Харківської області.

Контактний телефон: (057-49) 61-7-31 або на офіційний веб-сайт Пʼятигірської сільської ради

 


 

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятдесят першої сесії

VІI скликання

від«12» вересня 2019 року №564-VІI

 

 

«Про затвердження тарифів

на послуги з поводження з

побутовими відходами по

Комунальному підприємству

П’ятигірської сільської ради

«П’ятигірське»

 

Керуючись ст. ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом VІ Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану та благоустрою, стабілізації фінансового положення житлово-комунального господарства П’ятигірська сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити тариф на послуги з поводження з побутовими відходами по Комунальному підприємству П’ятигірської сільської ради «П’ятигірське», а саме:

- для населення – 219,53 грн /м3 з ПДВ в тому чіслі з розрахунку на одну зареєстровану особу:

*враховуючи діючі норми утворення ТПВ для жителів багатоквартирних та одноквартирних будинків – 24.15 грн. з ПДВ

*враховуючи діючі норми утворення ТПВ для жителів одноквартирних будинків з присадибною ділянкою – 26,34 грн. з ПДВ.

- для бюджетних організацій – 229.87 грн/м3 з ПДВ;

- іншим споживачам – 240,56 грн/ з ПДВ.

- з торговельної точки- 1,25 за м3 з ПДВ.

Розрахунок додається.

 1. Комунальному підприємству П’ятигірської сільської ради «П’ятигірське» встановити фіксований тариф для приватних підприємців – 1,25м3 з кожної торговельної точки.

 2. Комунальному підприємству П’ятигірської сільської ради «П’ятигірське» здійснювати поводження з побутовими відходами згідно з маршрутом, затвердженим на засіданні ХLIХ сесії VII скликання від 02 серпня 2019 року.

 3. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами по Комунальному підприємству П’ятигірської сільської ради «П’ятигірське» набирає чинності з 01 жовтня 2019 року.

 4. Дію рішення ХХХІІ сесії YII скликання від «03» серпня 2018 року №341 – вважати таким, що втратило чинність з 30.09.2019 року.

 5. Дію актів обстеження житлового приміщення на предмет проживання, затверджених рішенням ХХХІІ сесії YII скликання від « 03 » серпня 2018 року №341, вважати такими, що втратили чинність з 30.09. 2019 року. Плату нараховувати згідно кількості зареєстрованих мешканців.

 6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку територіальної громади П’ятигірської сільської ради ( голова – Шеремет Д.М.)

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Підпис В.Я.МУРАВЙОВА

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення LI сесії

VII скликання

від 12.09. 2019 року

564.

 

 

Загальний розмір тарифу складає:

Категорія споживачів

Вивезення ТПВ

вартість 1 м3 без ПДВ, грн

Рентабельність, %

Рентабельність, грн.

ПДВ (20%), грн.

Вивезення ТПВ вартість 1 м3, грн..

Населення

174,23

5%

8,71

36,59

219,53

Бюджетні установи та організації

174,15

10%

17,41

38,31

229,87

Інші споживачі

174,32

15%

26,15

40,09

240,56

 

У загальній структурі витрат паливно-мастильні матеріали складають 27,3%,

враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 23,29%, для бюджетних установ та організацій – 32,05%, для інших споживачів – 32,04%.

 

У загальній структурі витрат заробітна плата складає 30,1%, враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 30,06%, для бюджетних установ та організацій – 30,06%, для інших споживачів – 30,06%.

 

У загальній структурі витрат нарахування на заробітну плату становлять 6,6%, враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 6,61%, для бюджетних установ та організацій – 6,61%, для інших споживачів – 6,61%, %.

 

У загальній структурі витрат видалення (захоронення) ПВ складає 14,3%,

враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення – 14,35%, для бюджетних установ та організацій – 14,36%для інших споживачів – 14,34%.

 

У загальній структурі витрат витрати на матеріали, ремонт та техобслуговування складають 6,8%, враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 6,78%, для бюджетних установ та організацій –6,78%, для інших споживачів – 6,78%.

У загальній структурі витрат амортизація складає – 13,3%, враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 13,32%, для бюджетних установ та організацій – 13,32%, для інших споживачів – 13,32%.

У загальній структурі витрат витрати на охорону праці складають 1,1%, враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 1,1%, для бюджетних установ та організацій – 1,1%, для інших споживачів – 1,1%;

- податки і збори складають – 0,0%;

У загальній структурі витрат складають – 0,5%, враховані витрати в тарифі за категоріями споживачів становлять: для населення - 0,49%, для бюджетних установ та організацій – 0,49%, для інших споживачів – 0,49%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість послуги з поводження з побутовими відходами

КП ПСР «П’ятигірське» за категоріями споживачів.

 

 

Складова витрат

Вивезення ТПВ від населення, тис.грн. на рік

Відсоток в структурі витрат за категорією (%)

Вивезення ТПВ від бюджетних установ та організацій, тис.грн. на рік

Відсоток в структурі витрат за категорією (%)

Вивезення ТПВ від інших споживачів, тис.грн. на рік

Відсоток в структурі витрат за категорією (%)

Разом, тис. грн. на рік

Відсоток в загальній структурі витрат (%)

Паливно-мастильні матеріали

134,96

27,28

3,04

27,28

10,51

27,29

148,52

27,3

Заробітна плата

148,68

30,06

3,35

30,06

11,58

30,06

163,62

30,1

Нарахування на заробітну плату

32,71

6,61

0,74

6,61

2,55

6,61

36,00

6,6

Видалення(захоронення) ТПВ

70,97

14,35

1,60

14,36

5,53

14,34

78,10

14,3

Матеріали, техобслуговування та ремонт

33,55

6,78

0,76

6,78

2,61

6,78

36,92

6,8

Амортизація

65,88

13,32

1,49

13,32

5,13

13,32

72,50

13,3

Охорона навколишнього середовища

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Охорона праці

5,43

1,10

0,12

1,10

0,42

1,10

5,98

1,1

Податки та збори

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Послуги сторнніх організацій, канцтовари, послуги банків

2,44

0,49

0,06

0,49

0,19

0,49

2,69

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги реалізації, тис. м³ за рік

2,839

 

0,0641

 

0,22

 

 

 

РАЗОМ

494,62

100

11,16

100

38,53

100

544,31

100

 

Розрахунок тарифів виконано відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. №1010 зі змінами від 27.03.2019 р. №318.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Підпис В.Я.МУРАВЙОВА

 

 

 

 

 

 


 

Виїзд із дитиною за кордон

Стоп булінг

Чужих дітей не буває

Відповідальне батьківство


 

 

Онлайн-послуги та електронні сервіси Державної служби зайнятості (для ознайомлення населенню)

 

 

Протокол № 02

1. Про розгляд конкурсної пропозиції ТОВ «Дельта-Консалтинг».

2. Про розгляд конкурсної пропозиції фізичної особи- підприємця Покрасенко Леоніда Миколайовича

 

Протокол№1.

Сходу громадян  П'ятигірської сільської громади.

Ааналіз до положення проприйняття стоків

Ознайомиться з документами можна за цим посиланням

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення П'ятигірської сільської ради

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік

 

 

 

Стоп булінг

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Конкурсна комісія П’ятигірської сільської ради

Балаклійського району Харківської області, що знаходиться за адресою: сел. П’ятигірське, вулиця Перемоги, буд.№24 Балаклійського району, Харківської областіоголошує проведення конкурсу на право оренди (далі - Конкурс) цілісного майнового комплексу споруд та обладнання на них комунального водопостачання в складі: 2 артезіанські свердловини та прилеглої інфраструктури, а саме:

- артезіанська свердловина № 3 із прилеглою інфраструктурою (водопровід від свердловини до центральної магістралі, водопровід від свердловини до станції 2-го водопідйому, станція другого підйому, водопровід від вузла обліку води до станції 3-го підйому, водопровід від вузла обліку води до цеху забою та переробки птиці),яка знаходиться на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області та перебуває в комунальній власності територіальної громади с. П’ятигірське, с. Глазунівка, с. Серафимівка Балаклійського району Харківськоъ області; оціночна вартість станом на 03.06.2019 р. згідно Звіту про оцінку майна, наданого ТОВ «Дельта-Консалтінг», становить 5 754 520 грн 00 коп. (п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ.

- артезіанська свердловина № 4 із прилеглою інфраструктурою (водопровід від свердловини до центральної магістралі, водопровід від свердловини до станції 2-го водопідйому, станція другого підйому, водопровід від вузла обліку води до станції 3-го підйому, водопровід від вузла обліку води до цеху забою та переробки птиці),яка знаходиться на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області та перебуває в комунальній власності територіальної громади с. П’ятигірське, с. Глазунівка, с. Серафимівка Балаклійського району Харківськоъ області; оціночна вартість станом на 03.06.2019 р. згідно Звіту про оцінку майна, наданого ТОВ «Дельта-Консалтінг», становить 5 628 220 грн 00 коп. (п’ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч двісті двадцять грн 00 коп.), без ПДВ.

Орган, який передає в оренду:П’ятигірська сільська рада Балаклійського району Харківської області

Строк, на який об'єкт передається в оренду: 2роки 11 місяців.

Розмір стартової орендної плати: 94 856 грн 17 коп. за місяць (без ПДВ).

Строк подання заявок на участь у конкурсі протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації та на веб-сайті сільської ради інформації про оголошення конкурсу.

Розмір реєстраційного внеску:170 гривень.

Строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу: наступного дня після прийняття рішення про переможця конкурсу.

Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:

З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична або фізична особа, що має бажання взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також - «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

 

Заявки подаються до конкурсній комісії.

 

З метою отримання Інструкції для заявників та додаткової інформації слід звертатися на адресу розташування Конкурсної комісії, за наступною адресою: 64252, вул. Перемоги, 24 сел. П’ятигірське, Балаклійського району Харківської області.

Контактний телефон: (057-49) 61-7-31 або на офіційний веб-сайт Пʼятигірської сільської ради