ОмскАвтоСклад

П'ятигірська сільська рада Балаклійського району

Регламент

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рішенням І-ї сесії VIІ скликання

                                                                                           П”ятигірької сільської ради

                                                                                    від 05 листопада  2015 року № 11

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

П”ЯТИГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Загальні положення

 

Сільська рада є представницьким органом місцевого самоврядування , що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування,  визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Рада складається з 25 рівних у своїх правах депутатів, які є повноважними і відповідальними представниками виборців. Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом про статус депутата та іншими законами.

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет, який очолює сільський голова.

Рада функціонує в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, рухами, створює умови для реалізації громадянам їхніх конституційних прав в управлінні державними і громадськими справами. Строк повноваження ради – 4 роки.

 

Повноваження сільської ради

 

Сільська рада правомічна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до її відома.

Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються такі питання:

1.затвердження регламенту ради;

2.утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3.утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4.обрання за пропозицією сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5.затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання;

6.утворення за поданням сільського голови інших виконавчих органів ради;

7.затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

8.заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9.заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради;

10.прийняття рішення про недовіру сільському голові;

11.заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12.заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13.розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14.прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15.скасування актів виконавчих органів ради, які не  відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16.прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;

17.визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18.прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19.прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

20.прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21.прийняття рішень про об”єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об”єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22.затвердженяя програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23.затведження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24.встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25.утворення позабюджетних цільових /у тому числі валютних/ коштів, затвердження положень про ці кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів;

26. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27.прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28.прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і збрах;

29.встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30.прийняття рішень щодо відчудження відповідно до закону комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об”єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об”єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об”єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленному порядку розірвано або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ, та організацій комунальної власності територіальної громади;

31.прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32.створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб”єктами комунальної власності спільних  проектів або спільного фінансування 

/утримання/ комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів /служб/;

33.вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34.вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35.затвердження відповідно до закону ставок земельного податку розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

36.вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37.прийняття рішень про організацію територій і об”єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що  підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об”єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам”ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом;

38.надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села нових об”єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну теритоію;

39.створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничих інспекторів цієї міліції;

40.заслуховування повідомлень кервників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівника цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;

41.прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42.затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, що знаходяться на території ради;

43.затведження договорів, укладених сільським головою від  імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44.встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населенного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідльність;

45.прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

46.прийняття рішень, пов”язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47.прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим законом;

48.затвердження статуту територіальної громади;

49.затвердження відповідно до закону положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади.

50.Утворення депутатських фракцій та  обрання  керівників.

 

Повноваження виконавчого комітету

сільської ради

 

Виконком сільської ради будує свою роботу згідно власних /самоврядних/ і делегованих повноважень.

До відання виконавчих комітетів сільської ради згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” належать повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку освіти, охорони здоров”я, культури, фізкультури і спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення, в галузі бюджету, фінансів і цін, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв”язку, будівництва, зовнішньо-економічної діяльності та оборонної роботи.

Виконавчий комітет сільської ради має також повноваження щодо управління комунальною власністю, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Виконавчий комітет здійснює і інші передбачені державним законодавством повноваження.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання, які скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем сільської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Сільський голова

 

1.Повноваження сільського голови починається з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.Сільський голова:

3.1 Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території ради, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

3.2 Організує роботу ради та її виконавчого комітету.

3.3 Підписує протоколи, рішення ради та її виконавчого комітету.

3.4 Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

3.5 Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради.

3.6 Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради та її виконавчого комітету.

3.7 Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

3.8 Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

3.9 забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

3.10 Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

3.11 Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

3.12 Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму відповідної ради, її виконавчого комітету.

3.13 Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових /у тому числі валютних/ коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

3.14 Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

3.15 Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, утанов та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

3.16 Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

3.17 Веде особистий прийом громадян.

3.18 Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об”єднань.

3.19 Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

3.20 Видає розпорядження у межах своїх повноважень

4. Сільський голова несе персональну відповідльність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5.При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.

6. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу половини депутатів відповідної ради сільський голова зобов”язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-якій визначений ними термін.

 

Порядок формування і організація 

роботи ради

 

Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори.

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок якого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Сесія ради 

 

1.Перша сесія новообраної сільської ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнання їх повноважень.

2.Наступні сесії сільської ради скликаються сільським головою.

3.Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

4.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем ради.

У цих випадках сесія скликається:

4.1 Відповідно до доручення сільського голови.

4.2 Якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або її виконавчого комітету.

4.3 Якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачених Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5. Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицію не менш однієї третини депутатів від загального складу ради або її виконавчого комітету.

6. У разі якщо вищезазначені посадовіособи у двотижневий строк не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

7. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома  депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення  та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

8.Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у вищезазначенихвипадках – секретар ради. Сесію також відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради

9.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини  депутатів від загального складу ради.

10.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть виноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

11. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

12.Порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а ткож порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються сільським головою, у разі їх відсутності – відповідно секретарем сільської ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

13.Сесії ради проводяться гласно, у разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

Постійні комісії ради

 

1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. 

3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6.Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 

12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії у робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, секретаря сільської ради розгядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

16. На сесії сільської ради можуть утворюватися тимчасові комісії, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

17.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважаться прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

18.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв”язку з її роботою.

19.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остатоточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Секретар сільської ради 

 

1.Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах /крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3.Секретар сільської ради:

3.1 Скликає сесії ради у вищезазначених випадках, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

3.2 Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

3.3 Організує підготовку сесій ради, питань, що вносятся на розгляд ради.

3.4 Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

3.5 За дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

3.6 Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

3.7 Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

3.8 Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов”язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку. 

3.9 Вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов”язані з діяльностю ради та її органів.

4.Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5.Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

 

 

 _____________________________________________________________

 

Матеріальна і фінансова основа діяльності сільської ради, відповідальність її органів та посадових осіб грунтується на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів. 

 

 

          Секретар сільської ради                                        Шинкаренко Н.О.